Date Sheet


Sr.No Subject Download
1 B.Tech. 2nd Sem 2018 Download
2 B.Tech. 4th Sem 2018 Download
3 B.Tech. 6th Sem 2018 Download
4 B.Tech. 7th Sem 2018 Download
5 B.Tech 8th Sem 2018 Download
6 MBA 2 Year 2nd & 4th Sem May 2018 Download


WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM WCTM